“Romanya’ya kabuklu ceviz işleme makineleri ihraç ediyoruz”

Müjde DEMİR /MERSİN

Kabuk­lu yemiş makinelerinde­ki ithalatın azaltılmasına önemli katkı sağlayan AKY Technology; ceviz boyla­ma ve temizleme makine­leri, ceviz soyma ve kurut­ma makineleri ve yardım­cı ekipmanları imal ederek, tam teşekküllü bir ceviz iş­leme tesisi için gerekli tek­nolojilerin üretimini ve dünyanın farklı noktaların­da montaj ekiplerince kuru­lumunu gerçekleştiriyor.

Ceviz üretiminin fazla ol­duğu Romanya’da, AKY Te­chnology markalı “Kabuk­lu Ceviz İşleme Tesisleri ve İç Ceviz Seçme Hatları” ta­lep ediliyor. Romanya’nın kuruyemiş sektöründe söz sahibi firmalar için Piteş­ti, Mecidiye ve Köstence’de AKY Technology’nin kur­duğu tesislerde kabuklu ce­viz hasat edildikten hemen sonra makinelerle yıkama, soyma, kurutma, boylama, kırma, temizleme ve paket­leme işlemleri gerçekleşi­yor. Günümüzde 400 çeşi­de ulaşan ürün gamı ve yeni fabrika yatırımıyla; kuruye­miş, yağlı tohum hububat, bakliyat sektörlerine özel eleme, temizleme, paket­leme ve taşıma makineleri üreten AKY, yılda 200 fab­rikayı anahtar teslim şekil­de kurabiliyor.

“Birçok pazarın önemli oyuncusu olduk”

AKY Teknoloji İcra Kuru­lu Başkanı Gökmen Akyü­rek, teknoloji geliştiren bir firma olarak, tarım makine­leri alanında birçok pazarın önemli markalarından bi­ri haline geldiklerini belir­terek, yenilikçi Ar-Ge ekibi ve sürdürülebilir yatırımla­rıyla dünya kuru gıda piya­sasına mekanizasyon ala­nında Türk imzası attıkla­rını dile getiriyor.

Dünya genelinde 75 fark­lı ülkede AKY markalı ma­kinelerin kullanıldığını ak­taran Gökmen Akyürek, Amerika ve Avrupa pa­zarlarındaki operasyon­ları sayesinde Bulgaris­tan, Romanya, Ukrayna ve ABD’nin Kaliforniya eya­letinde ceviz sektörüne yönelik olarak pazarlarda marka değeri oluşturdukla­rını kaydetti. Satış yaptık­ları öncelikli pazarın Kali­forniya olduğunu belirten Akyürek, “Sektör temsilci­lerinin beklentilerine ku­lak vererek, her türlü ka­buklu kuruyemiş ürünleri­ne özel inovatif makineler geliştirebiliyoruz. Yenilik bizim en önemli rekabet gücümüz. İnovatif ürünle­rimizle bir yandan yurt dı­şı pazarlarımızdaki ihracat oranlarımızı sürdürülebi­lir olarak artırırken, diğer yandan yurt içi pazardaki İspanyol, Fransız, İtalyan ve Amerikalı makine fir­malarının hâkimiyetini kı­rarak ithalatı azaltmayı he­defliyoruz. İthalat oranla­rını düşürerek ülkemizin dış ticaret açığının azal­tılmasına daha fazla kat­kı sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir